O nás - Povinně zveřejňované údaje

Povinně zveřejňované údaje

Označení a uvozovací text Obsah položky
1. Název Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 856/16
2. Důvod a způsob založení Příspěvková organizace hl.m.Prahy zřízena usnesením RHMP č. 550 z 3. 4. 2001 zapsaná v Rejstíku škol RED-IZO 600020151, zapsaná v RARIS IČ0 70837881. Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Zřizovací listinu a Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku si lze vyžádat v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy.
3. Organizační struktura Organizační struktura Organizační řád od 1.9.2014.pdf (936 kB)
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka,
Praha 1, Na Příkopě 16
4.2 Vedlejší budova Praha - Karlín, Peckova 292/2
4.3 Úřední hodiny pondělí - čtvrtek 800 - 1500
pátek 800 - 1430
4.4 Telefonní čísla viz kontakty
4.5 Čísla faxu +420 224 094 460
4.6 Adresa internetové stránky www.skolakrizik.cz
4.7 Adresa elektronické podatelny kancelar@ skolakrizik .cz
4.8 Další elektronické adresy viz kontakty
5. Číslo účtu pro případné platby

2001 77 0006/6000 Běžný účet

2001 77 0049/6000  Doplňková činnost

2001 77 0065/6000  Investiční

2001 77 0030/6000  FKSP 

2001 77 0022/6000  Euro

6. IČ 70837881
7. DIČ CZ70837881
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Školní dokumenty
8.2 Rozpočet

rozpočtové opatření.pdf (493 kB) 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/rozpocet_na_rok_2016/schvaleny_rozpocet_vlastniho_hlavniho.html

9. Žádosti o informace Administrativní pracovník určený k poskytování informací:
Helena Lněničková
tel. 224 094 422
e-mail: lnenickova@ skolakrizik .cz
10. Příjem žádostí a dalších podání  
kancelar@skolakrizik.cz
Nebo na adrese: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka,
Praha 1, Na Příkopě 16
11. Opravné prostředky  opravné prostředky.pdf (245 kB)
12. Formuláře Formuláře
13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy: https://portal.gov.cz/…ace/196/201/
14. Právní předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • vyhláška MŠMT ČR č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění,
 • vyhláška MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění,
 • vyhláška MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
14.2 Vydané právní předpisy
 • školní řád
 • klasifikační řád
 • školní vzdělávací programy jednotlivých oborů
15. Úhrada za poskytování informací Žádost o poskytnutí informací lze podat ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (dopisem, e-mailem) v sekretariátu školy. Při vyřizování žádosti postupuje škola dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.
15.1 Sazebník úhrad Úhrady za služby související s poskytováním informací a úředními úkony poskytovanými školou
 • Nahlížení do předpisů a dokumentů - bezplatně
 • Kopírování A4 jednostranné - 2,00 Kč
 • Kopírování A4 oboustranné - 3,00 Kč
 • Tisk A4 černobílý - 3,00 Kč
 • Tisk A4 barevný - 6,00 Kč
 • Poštovné dle aktuálních sazebníků
 • Osobní náklady - 100,- Kč za každou započatou hodinu, kdy byla informace vyhledávána a zpracovávána
Správní poplatky uhradí žadatel
 • hotově při převzetí informace v sekretariátu školy
 • při písemném styku před zasláním informace na účet 2001770006/6000, do zprávy pro příjemce uveďte „Informace, jméno a příjmení žadatele“ (platí se osobní náklady + poštovné)
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb Výroční zpráva
 
CZ